190592

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag tussen leden, begeleiders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de vereniging. Het gaat dan over vaak hele vanzelfsprekende zaken. Alle regels gelden ook voor het gebruik van Social Media. Gymnastiekvereniging Volharding wil de navolgende omgangsregels voor leden, begeleiders en vrijwilligers en andere betrokkenen hanteren en uitdragen om overschrijding van grenzen te voorkomen:

Omgangsregels van Gymnastiekvereniging Volharding

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen Gymnastiekvereniging Volharding.
 1. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 1. Ik val de ander niet lastig.
 1. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 1. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die aangeeft daar behoefte aan te hebben bij de activiteiten van Gymnastiekvereniging Volharding.
 1. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 1. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 1. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
 1. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 1. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 1. Ik behandel mijn medeleden en de leiding met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn medeleden en de leiding.
 1. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 1. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

 

Gedragsregels voor begeleiders in de sport

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de begeleiders en de sporter erg belangrijk.

Het is van groot belang dat de sporter deze relatie als veilig ervaart. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond en zijn dus ook afdwingbaar. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Binnen de georganiseerde sport zijn de volgende gedragsregels vastgesteld:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;
 1. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig en/of gewenst is in het kader van de sportbeoefening;
 1. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 1. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 1. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 1. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;
 1. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of andere verblijfsruimten
 1. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;
 1. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 1. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragsregels, is het de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.